Urząd Miasta Płocka Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Stary Rynek 1, 09-400 PłockEnglishDeutschStary Rynek 1, 09-400 Płock
 Księga procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania w UMP

Instrukcje ogólne


P-1: Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - dokumentacja dostępna wyłącznie dla pracowników UMP

 

P-2: Obsługa klienta

P2 - In 1 Podejmowanie interwencji na rzecz konsumentów wyd. 07
P2 - In 2 Przeciwdziałanie stosowaniu praktyk monopolistycznych wyd. 06
P2 - In 3 Przyznanie dodatku mieszkaniowego wyd. 12
P2 - In 4 Rejestracja wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego wyd. 07
P2 - In 5 Wydawanie praw jazdy wyd. 09
P2 - In 6 Cofanie i zwracanie praw jazdy wyd. 09
P2 - In 7 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wyd. 06
P2 - In 8 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wyd. 08
P2 - In 9 Rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów wyd. 11
P2 - In 10 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wyd. 09
P2 - In 11 Wydawanie dowodów osobistych wyd. 11
P2 - In 12 Udostępnianie danych wyd. 12
P2 - In 13 Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej wyd.07
P2 - In 14 Wydawanie decyzji o uznaniu żołnierzy wyd. 11
P2 - In 15 Zmiana danych adresowych wyd. 12
P2 - In 16 Zameldowanie i wymeldowanie wyd. 11
P2 - In 17 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wyd.09
P2 - In 18 Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe wyd. 08
P2 - In 19 Obsługa wniosków o wpis do CEIDG wyd. 03
P2 - In 20 Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wyd.04
P2 - In 21 Nadzór nad stanem środowiska wyd.06
P2 - In 22 Wydawanie zgody, zezwoleń i pozwoleń wyd.02
P2 - In 23 Wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport odpadów wyd.06
P2 - In 24 Wydawanie pozwolenia wodno - prawnego wyd.06
P2 - In 25 Wydawanie zaświadczeń związanych z gospodarstwem rolnym wyd.04
P2 - In 26 Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb wyd.03
P2 - In 27 Wydawanie decyzji środowiskowych wyd.04
P2 In – 28 Przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Prezydenta Miasta, jego Zastępców oraz Sekretarza Miasta wyd.10
P2 - In 29 Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ...wyd.02
P2 - In 31 Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wyd. 08
P2 - In 32 Obsługa klientów w Urzędzie Miasta Płocka wyd.03
P2 - In 33 Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie wyd. 04
P2 - In 36 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wyd. 02
- Załącznik nr 1 - formularz wniosku o wpis do rejestru
- Załącznik nr 2 - formularz informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze
- Załącznik nr 3 - formularz wniosku o wykreślenie z rejestru
P2 - In 37 Wydawanie opinii konserwatorskiej wyd. 02
P2 - In 38 Wydawanie decyzji - pozwoleń konserwatorskich wyd. 02
P2 - In 39 Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wyd. 04
P2 - In 40 Cofanie i zwracanie uprawnień wyd. 01 wyd. 02
P2 - In-41 Gospodarka wodna i ochrona wód wyd. 02
P2 - In-43 Ochrona powietrza atmosferycznego wyd.02
P2 - In-45 Pozwolenie zintegrowane wyd.02
P2 - In-46 Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo wyd.02
P2 - In-47 Rybactwo wyd.02
P2 - In-48 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyd.01
P2 - In-49 Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne wyd.02
P2 - In-50 Zatrzymywanie praw jazdy na 3 i 6 miesięcy . Zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyny wyd.01
P2 - In 51 Zatrzymywanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wyd. 01
P2 - In 52 Wpis do ewidencji wykładowców lub instruktorów nauki jazdy wyd. 01
P2 - In 53 Kontrola ośrodków szkolenia kierowców wyd. 01
P2 - In 54 Kontrola stacji kontroli pojazdów wyd. 01
P2 - In 55 Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych wyd. 01
P2 - In 56 Kontrola w zakresie transportu drogowego wyd. 01

P-3: Rejestracja stanu cywilnego


Od dnia 01 marca 2015 roku obowiązuje nowa ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zmianami), a art.145 tej ustawy ustala okres przejściowy sześciu miesięcy w czasie którego dopuszcza się możliwość stosowania dotychczasowych form rejestracji uwazględniając nowe regulacje prawne szczególnie z zakresu nadawania i aktualizacji pesel. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany dotyczące prowadzenia rejestracji stanu cywilnego wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Uwzględniając wszystkie zmiany przepisów oraz konieczność zmian organizacyjnych nowe instrukcje zostaną przygotowane do końca okresu przejściowego.

P-3 Schemat procesu wyd. 06
P-3 In-1 Wydawanie wypisów z akt stanu cywilnego wyd.07
P-3 In-2 Dokonywanie wpisów do akt stanu cywilnego i przechowywanie akt wyd. 06
P-3 In-3 Wydawanie decyzji administracyjnych wyd.08
P-3 In-4 Rejestracja małżeństw cywilnych i konkordatowych wyd. 03
P-3 In-5 Rejestracja urodzeń i zgonów wyd.03


P-4: Zarządzanie zasobami ludzkimi


P-5: Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy ( w opracowaniu )


P-6: Realizacja obowiązków ustawowych


P-7: Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie miasta PłockaP- 8: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
P8 Deklaracja stosowania wyd.07 z 16.04.2015
pozostała dokumentacja dostępna wyłącznie dla pracowników UMPP- 9: Planowanie przestrzenne


P-10: Zarządzanie strategią


P- 11: Zarządzanie BHP - dokumentacja dostępna wyłącznie dla pracowników UMP


P-12 System Zarządzania Środowiskowego


P-14 Zarządzanie transportem publicznym


Aktualizacja: Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 

EMAS

Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat
Biuletyn Informacji Publicznej